วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่องที่ 11 บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ กล่าวคือ...ต้อง...กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ > วางแผนและดำเนินการพัฒนางานวิชาการ งานบุคลากร งานสารสนเทศ และบรรยากาศของสถานศึกษา > บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  > กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ พร้อมนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนา จนสามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา(Growth) อย่างต่อเนื่อง

   ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้พื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพ 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

   โดยในการนี้ ในส่วนของมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ได้จำแนกเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 2.2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม
 2.2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 2.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
 2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา


   โดยนัยข้างต้น  กระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหาร จะต้อง
1. ทบทวนและกำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์  และพัฒนากิจอย่างครอบคลุม ชัดเจน(มักจะทำควบคู่ไปในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา)
2. วางแผนและดำเนินการให้ครอบคลุมในเรื่อง  (1) งานวิชาการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (2) งานพัฒนาครูและบุคลากร  (3) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ควรเน้นระบบสารสนเทศผ่านจอภาพ(Electronic Portfolio)  และ(4)งานจัดการสภาพแวดล้อมทางการยภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม หรือให้ความสำคัญกับการบริหารด้วยระบบองค์คณะบุคคล
4. การกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นระยะ ๆ แล้วนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนในระยะต่อไป
   ตามตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ประการ ถือได้ว่าผู้บริหารได้ใช้กระบวนการ P-D-C-A อย่างมืออาชีพ ครบถ้วนสมบูรณ์   ผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่สนใจเฉพาะเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ แสดงว่าสนใจเฉพาะตัวบ่งชี้ 2.2.4 เท่านั้น


โดยสรุป ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ คือ...กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ > วางแผนและดำเนินการพัฒนางานวิชาการ งานบุคลากร งานสารสนเทศ และบรรยากาศของสถานศึกษา > บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  > กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ พร้อมนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนา จนสามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา(Growth) อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น