วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่องที่ 4: การประกาศอัตลักษณ์ คุณลักษณะอังพึงประสงค์ หรือจุดเน้นพิเศษของสถานศึกษา


      ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระยะที่ 4(2559-63)  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ศึ่งมีขอบเขตดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้รอง ดังต่อไปนี้
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
       1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
       1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
       1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
       1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ จากการสอบระดับชาติ
       1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
      1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
      1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
       1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม


    ตามมาตรฐานที่ 1 สมรรถนะ/คุณลักษณะย่อย รายการที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด  ในการนี้มีจุดหมายเพื่อให้สถานศึกษามีโอกาสกำหนดอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นที่เห็นพ้องต้องกันของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
  • สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นตามที่หลักสูตรกำหนด(หลักสูตร 2551 กำหนด 8 ประการ คือ รักชาติฯ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่ในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ)
  • อัตลักษณ์หรือคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นพิเศษในรายการ 1.2.1  ควรเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์/ปณิธานหรือจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งสถานศึกษา โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นพ้องต้องกัน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
  • ไม่ควรกำหนดมากรายการจนเกินไป
  • ควรให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นพิเศษหรืออัตลักษณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน
  • ควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวการจัดประสบการณ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม รับทราบตรงกัน
  • ควรพัฒนาระบบประเมินอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม : ควรกำหนดบทบาทให้อาจารย์ท่ปรึกษา ประเมินผู้เรียนตามจุดเน้นที่กำหนด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยอาจใช้ข้อมูลผลการประเมินจากผู้ปกครองด้วย ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนประเมินตนเองและจัดทำแฟ้มสะสมงาน(Electronic Portfolio) ที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ

กรณีตัวอย่าง การกำหนดคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นพิเศษของโรงเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย
      โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้กำหนดคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์สวนกุหลาบ  ซึ่งหมายถึง ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย คือ "ผู้นำ สุภาพบุรุษฯ" ประกอบด้วย     
       “ความเป็นผู้นำ” หมายถึง การเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  มีความสามารถในการเผชิญปัญหา แก้ปัญหา   กล้าแสดงออกในการพูดและการกระทำที่ถูกต้อง (มี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย)
     “ความเป็นสุภาพบุรุษฯ สวนกุหลาบ”  หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนสวนกุหลาบฯทั้งชาย-หญิงที่สะท้อนถึง มีความสุภาพ  มีน้ำใจ  และ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน (3 ตัวบ่งชี้ย่อย)
     รายวิชาสวนกุหลาบศึกษา หมายถึง รายวิชาหรือการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเป็นมา พัฒนาการ ความสำเร็จ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของผู้เรียนในโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นรายวิชาที่มุ่งหล่อหลอม “ความเป็นผู้นำ สุภาพบุรุษฯ สวนกุหลาบ”
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น