วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่องที่ 7 ความเป็นเลิศระดับสากล หรือโดดเด่นเฉพาะทาง...ดำเนินการภายใต้มาตรฐานประกันคุณภาพภายในได้อย่างไร   จากการศึกษามาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบที่ 4(2559-63)  ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.59 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้รอง ดังต่อไปนี้
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
       1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
       1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
       1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
       1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ จากการสอบระดับชาติ
       1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
      1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
      1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
       1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม


   จากมาตรฐานดังกล่าว หากโรงเรียนใด ๆ มีความโดดเด่นตามตัวบ่งชี้รายการใด ๆ เป็นพิเศษ  สมศ.สามารถประกาศเกียรติคุณความโดดเด่นเป็นรายด้าน แก่โรงเรียนนั้น ๆ  ถือว่าอยู่ในระดับ โดดเด่น(Out Standing) หรือดีเลิศ ระดับคุณภาพ 5 พร้อมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของโรงเรียนนั้น ๆ ประกาศเกียรติคุณไว้ในเว็บไซต์ที่เป็น "ห้องเกียรติยศ"

   กรณีที่โรงเรียนใด ๆ มีความพร้อมเชิงวิชาการสูงมาก พร้อมสู่มาตรฐานระดับสากล  โรงเรียน อาจเพิ่มที่ตัวบ่งชี้ 1.1.4 เป็น "ความก้าวหน้าทางการเรียนและความเป็นเลิศตามหลักสูตรสถานศึกษา" ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  อัจฉริยภาพเฉพาะทาง ฯลฯ   รวมถึงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

   กรณีที่โรงเรียน มีความเป็นเลิศด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือ อัตลักษณ์ด้านคุณลักาณะ ก็สามารถออกแบบ วางแผน ส่งเสริมผ่านตัวบ่งชี้ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  เช่น "ผู้นำ สุภาพบุรุษฯ สนกุหลาบ" ที่กำหนดโดยโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่มีการส่งเสริมจนผู้สำเร็จการศึกษามีลักษณะโดดเด่น เป็นผู้นำระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศจำนวนมาก เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น