วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่องที่ 3 : มาตรฐาน คุณภาพผู้เรียน ..มีกี่รายการ เพียงพอหรือไม่ ควรส่งเสริมและประเมินอย่างไร

   

    จากการศึกษามาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รอบที่ 4(2559-63) ได้กำหนดมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนไว้  10 รายการ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้รอง ดังต่อไปนี้
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
       1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
       1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
       1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
       1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ จากการสอบระดับชาติ
       1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
      1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
      1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
       1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม


 โดยรายการที่ 1.2.1 เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา ซึ่งหากสถานศึกษากำหนด 3 ตัว เช่น มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ  จะทำให้รายการสมรรถนะประกอบด้วย 12 รายการ (ต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา)

คำถาม .....ทั้ง 12 ประการนี้ เป็นรายการคุณภาพผู้เรียนที่สำคัญ  ครบถ้วน เพียงพอ หรือไม่


กิจกรรมและมาตรการส่งเสริม
   ในการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน โรงเรียนต้องกำหนดแนวการจัดประสบการณ์ มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกรายการคุณภาพ ภายใต้บทบาทร่วมของผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา  เคือข่ายผู้ปกครอง หรือ องค์กรชุมชน


การประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพผู้เรียน
   โรงเรียนควรประเมินผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายการๆ ไป จนครบทั้ง 12 ตัว  โดยควรกำหนดเกณฑ์ว่าจะต้องผ่านระดับ ดี ทุกรายการ ก่อนจบการศึกษา
   โรงเรีนควรแจงนับร้อยละของนักเรียนชั้นตัวประโยค เช่น ป.6  ม.3  หรือ ม.6 ว่ามีคุณภาพระดับดี-ดีมาก จำนวนมาก-น้อยเพียงใด  คิดเป็นร้อยละ เท่าไหร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น