วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรื่องที่ 14 หากต้องติดตามนโยบาย ควรดำเนินการอย่างไร
1. ตามกฏกระทรวงฯ ว่าด้ายการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน จัดทำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา ดำเนินการพัฒนา และประเมินตนเอง
    มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการ จะถือว่าเหมาะสมและเป็นไปได้ ถ้า
   (1) สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดยต้นสังกัด
   (2) สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด /นำนโยบายมาร่วมเป็นกรอบในการพัฒนา
   (3) สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
    -------
   (4) มีการดำเนินการจริง จนประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนด  ส่งผลดี ทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งในรายการทั่วไป และรายการที่เป็นนโยบาย/จุดเน้น และ
   (5) สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ ทั้งในประเด็นทั่วๆไป และประเด็นที่เป็นนโยบายหรือจุดเน้น

2.ในแต่ละรอบปี ต้นสังกัดหรือศธ.อาจประกาศนโยบาย หรือจุดเน้น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัว รมต. ก็อาจปรับเปลี่ยนนโยบายหรือจุดเน้น ในกรณีเช่นนี้ สถานศึกษา ควรปฏิบัติอย่างไร
    2.1 ควรวิเคราะห์นโยบาย/จุดเน้น แล้วทบทวนหรือกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ทุกรอบปี (อาจกำหนดเพิ่ม หรือยุบรวม หรือปรับปรุงให้สอดคล้อง เหมาะสม)
    2.2 จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ ในรอบปี เป็นรายมาตรฐาน หรือตัวบ่งชี้  แล้วนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
    2.3 ทำการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ในรอบปี แล้วจัดทำ รายงานการประเมินตนเองที่สอดคล้องหรือครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด  โดยในรายงานควรระบุผลการดำเนินงานในภาพรวม และชี้ให้เห็นผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ หรือนโยบายที่สำคัญๆ

3. ผู้ประเมินภายนอก สมศ. ยังคงตัดสินคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยพิจารณาในด้าน(1) ความเหมาะสม ความเป็นระบบ และเป็นไปได้  (2) ความเชื่อถือได้ของผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งมีทั้งรายการที่เป็นนโยบายของต้นสังกัด หรือตามจุดเน้นในบริบทของตนเอง และ (3) ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในด้านประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ พัฒนาการของคุณภาพในระยะ 2-3 ปี และ การสร้างผลลิตนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้

...โดยสรุป ในการติดตามงานตามนโยบาย ผู้ประเมินภายนอก ยังคงตัดสินคุณภาพตามกรอบประเด็นปกติ ในด้าน(1)ความเหมาะสม เป็นระบบและเป็นไปได้  (2)ความเชื่อถือได้ของผลการประเมินตนเอง และ(3) ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในด้านพัฒนาการของผู้เรียนหรือกระบวนการบริหารจัดการ และการสร้างต้นแบบนวัตกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น