วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรื่องที่ 16 ถ้า ร.ร.ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงการไม่มีพัฒนาการใช่หรือไม่?

   ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ ร.ร.กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพภายใน เป็น 1-กำลังพัฒนา 2-ปานกลาง 3-ดี  4-ดีเลิศ  และ 5-ยอดเยี่ยม...หากโรงเรียนแห่งหนึ่งประเมินตนเอง เช่น ประเมินด้านผู้เรียนว่า มีคุณภาพระดับ 4-ดีเลิศ มาอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ปี ล่าสุด..แสดงว่าโรงเรียนนั้นไม่มีพัฒนาการ(Imptovement/Growth) ใช่หรือไม่  ผู้ประเมินภายนอก สมศ. ไม่สามารถให้ระดับคุณภาพในการประเมินภายนอก ในระดับ 4-ดีมาก(มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง) ใช่หรือไม่
   คำตอบ ในข้อสงสัยข้างต้น คือ
   1.ใช่  ไม่สามารถให้ระดับคุณภาพ 4-ดีมาก ได้ หากโรงเรียนอธิบายไม่ไม่ได้ว่า คุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาดีขึ้น ในประเด็นต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด อาทิ ด้านทักษะการอ่าน  ด้านความสามารถในการคิดวิคราะห์ ด้านทักษะไอ ซี ที ฯลฯ
   2.ไม่ใช่...อาจให้ระดับคุณภาพ 4-ดีมาก ได้หากสถานศึกษาอธิบายได้ว่าหรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณภาพด้านผู้เรียนมีแนวโน้มหรือมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง(แม้ระดับคุณภาพโดยรวม ไม่เปลี่ยน คืออยูในระดับ 4-ดีเลิศ) เช่น ร้อยละของด็ก ที่ได้ O-NET น้อยกว่า 40% มีแนวโน้มลดลง จนเกือบหมดไป  หรือ ด้านทักษะไอ ซี ที เดิมเคยมีเด็กที่มีทักษะระดับปานกลาง-ต้องปรับปรุง ประมาณ 10 %  2 ปีต่อมาลดเหลือ 6 % และ 2 % ในปีล่าสุด ซึ่งในปีต่อไป คาดว่าน่าจะ NO CHILD LEFT BEHIND  เป็นต้น...ถ้า ร.ร.อธิบายได้หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณภาพด้านผู้เรียน มีพัฒนาการดีขึ้น เป็นส่วนใหญ่ของประเด็นคุณภาพที่กำหนด เช่นนี้  ผู้ประเมินภายนอกก็สามารถให้ระดับคุณภาพในการประเมินภายนอก เป็น 4-ดีมาก หรือมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อ้นื่องใน2-3 ปีหลัง ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น