วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรื่องที่ 15 หากคุณภาพด้านผู้เรียนไม่มีพัฒนาการดีขึ้น จะถือว่ากระบวนการบริหารและการสอน มีคุณภาพได้หรือไม่

ตามหลักห่วงโซ่คุณภาพ :

   กระบวนการบริหารจัดการ+กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ >>>จะนำไปสู่คุณภาพด้านผู้เรียนหรือทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

สถานการณ์ผลการประเมินและคำถาม

   ในการประเมินภายนอกโดย สมศ. ในกรณีที่สถานศึกษา ได้รับการตัดสินคุณภาพด้านผู้เรียนว่ามีคุณภาพในระดับดี กล่าวคือ (1) ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการพัฒนา มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และ(2) ผลการประเมินตนเองเชื่อถือได้..จึงได้ผลการประเมินระดับ 3-ดี ....แต่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง(โรงเรียนจะได้รับการตัดสินคุณภาพระดับ 4-ดีมาก ถ้า คุณภาพด้านผู้เรียน มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง)....คำถาม คือ ในกรณีเช่นนี้  ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการสอน(ซึ่งเป็นตัวแปรสาเหตุ) จะได้รับการตัดสินว่ามีคุณภาพระดับ "ดีมาก-4" ได้หรือไม่

....(คอยติดตามคำตอบนะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น